Name list of directors

Board of Directors & Corporate Auditors

Chairman Representative Director and CEO Hiroyuki Suzuki
President and COO Yoshinori Yoshimura
Director Daiji Horikawa
Yoshitaka Meguro
Kenjiro Nakano
Kenichiro Ushino
Yuka Fujioka
Auditor(Full time) Shozo Suzuki
Auditor Masuo Okumura
Sonoko Matsuo
Ryuta Uozumi

Managing Officers

Chairman Managing Officer and CEO Hiroyuki Suzuki
President Managing Officer and COO Yoshinori Yoshimura
Vice President Managing Officer Daiji Horikawa
Senior Managing Officer Yoshitaka Meguro
Teruyuki Horikawa
Yasuyuki Sakai
Minoru Kadono
Takeshi Takeuchi
Yasuo Kawamura
General Manager Shunsaku Honda
Shinichi Ishimatsu
Nobuhiro Yamamoto
Kenji Kabasawa
Koichi Ikeda
Wataru Morita