Name list of directors

Board of Directors & Corporate Auditors
Chairman Representative Director and CEO Hiroyuki Suzuki
President and COO Yoshinori Yoshimura
Director Daiji Horikawa
Minoru Kadono
Kenjiro Nakano(Outsider)
Kenichiro Ushino(Outsider)
Yuka Fujioka(Outsider)
Auditor(Full time) Takehiko Terao
Auditor Masuo Okumura(Outsider)
Ryuta Uozumi(Outsider)
Yuki Uchiyama(Outsider)
Managing Officers
Chairman Managing Officer and CEO Hiroyuki Suzuki
President Managing Officer and COO Yoshinori Yoshimura
Vice President Managing Officer Daiji Horikawa
Executive Managing Officer Minoru Kadono
Senior Managing Officer Teruyuki Horikawa
Yasuo Kawamura
General Manager Shunsaku Honda
Shinichi Ishimatsu
Nobuhiro Yamamoto
Kenji Kabasawa
Koichi Ikeda
Wataru Morita
Kohji Aoyama
Hiroyoshi Imoto
Yoshiaki Awane
Toshiyuki Narisaki