Name list of directors

Board of Directors & Corporate Auditors
Chairman Representative Director and CEO Hiroyuki Suzuki
President and COO Yoshinori Yoshimura
Director Wataru Morita
Minoru Kadono
Kenjiro Nakano(Outsider)
Kenichiro Ushino(Outsider)
Yuka Fujioka(Outsider)
Koichi Tsuji(Outsider)
Auditor(Full time) Takehiko Terao
Auditor Ryuta Uozumi(Outsider)
Masuo Okumura(Outsider)
Yuki Uchiyama(Outsider)
Managing Officers
Chairman Managing Officer and CEO Hiroyuki Suzuki
President Managing Officer and COO Yoshinori Yoshimura
Vice President Managing Officer Wataru Morita
Executive Managing Officer Minoru Kadono
Senior Managing Officer Shinichi Ishimatsu
Masaharu Kabasawa
General Manager Shunsaku Honda
Nobuhiro Yamamoto
Koichi Ikeda
Kohji Aoyama
Hiroyoshi Imoto
Yoshiaki Awane
Toshiyuki Narisaki
Masaru Nakahori